Sarah O'Neil studying to be midwife through TAFE NSW