Dubbo opera star Nathan Bryon to sing on scenic Tasmanian tour